Specifieke doelgroepen

 

Kinderen met een (tijdelijke) ontwikkelingsachterstand op het gebied van spel
Door allerlei omstandigheden kan de normale spelontwikkeling stagneren. De spelbegleidster helpt om deze ontwikkeling weer in gang te zetten. Zodat het kind weer lekker gaat spelen en aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenootjes.

Indien er sprake is van ernstige emotionele problemen of traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld ernstige gezinsproblematiek of seksueel misbruik, is speltherapie de aangewezen hulpvorm.

terug naar index doelgroepen

Kinderen / Jongeren met een verstandelijke beperking
Bij kinderen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld verloopt de spelontwikkeling minder vanzelfsprekend. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap hebben vaak minder mogelijkheden om initiatief te ontplooien en om zich te oriënteren, om zelf op onderzoek te gaan of om zelf te spelen en zich te ontwikkelen. Deze mensen hebben extra begeleiding nodig om tot spelende interacties te komen.
Van kinderen met een verstandelijke beperking is bekend dat hun spelontwikkeling meestal onvoldoende op gang komt ofwel stagneert. Een gezond spelniveau heeft een gunstige uitwerking op lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

terug naar index doelgroepen

 

Kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking:
Voor een persoon met een meervoudige beperking is de drempel hoger om uit zichzelf dingen te gaan ontdekken. Belangrijk is om te proberen hem of haar hier toe uit te lokken en te stimuleren. Het spel van bewegen, voelen, kijken, luisteren, grijpen wordt gestimuleerd rekening houdend met bijkomende zintuiglijke en / of motorische beperkingen.

terug naar index doelgroepen

Uitlokken van spel door uitnodigende presentatie

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag:
Spelbegeleiding kan zich richten op gedrags- en attitude-ontwikkeling. Het spel wordt als hulpmiddel gebruikt om gedrag en attitude te beïnvloeden. De persoon kan moeilijkheden hebben om zich te concentreren, kan een geringe frustratietolerantie hebben, kan overspoeld raken door gevoelens, kan moeilijk zijn aandacht richten. Een goede onderkenning van de problemen en inzicht in het daaruit voortkomend spelgedrag is noodzakelijk. Spelbegeleiding is er op gericht de situatie overzichtelijk te maken en de persoon zo te begeleiden dat hij zelf structuur in zijn spel kan aanbrengen. Vanuit het spel wordt een vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt.

terug naar index doelgroepen

Kinderen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
De spelontwikkeling verloopt door de beperking niet vanzelfsprekend. Soms zijn aanpassingen nodig om te kunnen spelen. De spelbegleidster gaat samen met het kind op zoek naar mogelijkheden die aansluiten bij zijn persoonlijke interesse, voorkeur en niveau.

terug naar index doelgroepen

Zand nodigt uit tot voelen.

Kinderen die (veel) in het ziekenhuis moeten verblijven
Bij deze kinderen kan de normale spelontwikkeling stagneren doordat zij zowel lichamelijk als sociaal - emotioneel een (tijdelijk) beschadigd zijn door ziekte / een ongeval. De spelbegeleidster ondersteund het kind bij het gewone gezonde spel. Ze helpt om eventuele ervaringen uit het dagelijks leven van het kind te verwerken in het spel. Maar daarnaast gaat zij samen met het kind op zoek in het spel naar zijn of haar magische kinder speelwereld. In zijn algemeenheid is een van de kenmerken van spel dat kinderen de wereld om zich heen tijdens het spelen even ‘vergeten’, op het moment dat ze ‘lekker in hun spel zijn’ leven ze als het ware even in “een andere wereld”. Voor kinderen in een ziekenhuis heeft dit een extra meerwaarde vanwege de verdrietige omstandigheden waarin zij verkeren.

terug naar index doelgroepen

 

Ouderen met dementie / ouderen met een verstandelijke beperking
Veel oudere bewoners van verpleegtehuizen / verzorgingstehuizen / zorginstellingen zijn gehospitaliseerd en 'spelen' (lees ook creatief bezig zijn, muziek maken) nauwelijks. Bij sommigen slaat de verveling toe, wat zich kan uiten in depressie of ongewenst gedrag. Spelactiviteiten, activiteiten in de zintuigentuin of snoezelen kunnen ervoor zorgen dat iemand zich aangenamer gaat voelen.

terug naar index doelgroepen

 

Kinderen en volwassenen met een contact stoornis (ASS):
Deze mensen grijpen vaak niet spontaan naar speelgoed, maar blijven hangen in persevererende handelingen. Speelgoed lokt hen niet, roept geen intentioneel handelen op: een bal is er alleen om te tollen en niet om naar een ander te rollen.
Middels spelactiviteiten kunnen deze mensen leren om flexibeler met structuren om te gaan, ze kunnen in spel gestimuleerd worden om eigen keuzes te maken en hun belangstelling kan worden verbreed. Het stereotiepe spel kan doorbroken worden.

terug naar index doelgroepen